दोन जागृत रेडहेड्स दरम्यान फेससिटिंग आणि पोझिशन 69