गरम पेटीट बायका बेडवर आहेत, एकमेकांना चांगले मुठ मारत आहेत