एक रेडहेड आणि श्यामला एकत्र सोफ्यावर काही गोष्टी करतात